Wymagane dokumenty

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia musi złożyć wymagane dokumenty:

 • Świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej *
 • Oryginał lub odpis dyplomu (wraz z suplementem)ukończenia studiów pierwszego stopnia – dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia
 • Dokumenty generowane automatycznie po wypełnieniu - e-rekrutacja : podanie o przyjęcie na studia
 • Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy; dla kierunków:
  • Fizjoterapia
  • Kosmetologia
  • Pedagogika II stopnia (Specjalność Pedagogika Aktywności Ruchowej) 
 • 2 fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm (aktualne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego starego lub nowego typu)
 • Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu *
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej**

 *przy składaniu kopii wymagane jest okazanie ORYGINAŁU dla potwierdzenia zgodności
**opłaty można dokonać przelewem lub w kasie uczelni 

Opłata:

 • Kandydaci na studia Wydziału Zamiejscowego we  Włocławku dokonuja wpłaty na konto PKO BP S.A. 22 1020 3408 0000 4502 0118 8572.
 • Kandydaci spoza Łodzi na studia na kierunku Informatyka w trybie e-learningu wnoszą wpisowe i opłatę rekrutacyjną na konto w PKO BP S.A. VI O/Łódź nr 45 1020 3408 0000 4802 0016 3303.

W razie pytań prosimy o kontakt: +48 54 412 59 00,  rekrutacja@wloc.wsinf.edu.pl

Przydatne linki